16°C lekkie zachmurzenie

Budowa linii kolejowej Białystok - Sokółka – Kuźnica Białostocka bez decyzji środowiskowej

Wiadomości, Budowa linii kolejowej Białystok Sokółka Kuźnica Białostocka decyzji środowiskowej - zdjęcie, fotografia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 23 stycznia 2018 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa). Decyzja ta jednak dotyczy braku potrzeby badania wpływu inwestycji na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach zamkniętych PKP, dlatego też, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Po szczegółowej analizie wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie dotyczy wykonania prac na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok - Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w kilometrażu od 178+500 do 238+574, to jest od stacji Białystok – z wyłączeniem tej stacji – do granicy państwa.

Obecnie linia nr 6 jest linią o znaczeniu międzynarodowym i państwowym. Na odcinku do stacji Białystok stanowi ona fragment międzynarodowego ciągu komunikacyjnego AGC E-75 Warszawa – Białystok – Ełk – Suwałki – Trakiszki – Szestokai – Kowno – Ryga – Tallinn – (Helsinki), tzw. Rail Baltica. Analizowany odcinek prowadzi do kolejowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Bruzgi, na którym prowadzony jest ruch pasażerski i towarowy. Linia stanowi fragment połączenia międzynarodowego w kierunku na Grodno, Mińsk, Wilno i St. Petersburg.

Inwestycja swym zakresem obejmuje przeprowadzenie prac mających na celu przywrócenie pierwotnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych z uzyskaniem dopuszczalnego nacisku osi do 221 kN. Przewidziane prace w zakresie wprowadzenia zmian w układzie torowym mają na celu osiągnięcie prędkości do prędkości konstrukcyjnej 120 km/h na odcinku Białystok – Sokółka i 100 km/h na odcinku Sokółka – Kuźnica Białostocka – Granica Państwa, jednakże bez możliwości wykroczenia infrastruktury poza granice terenu kolejowego.

Przewiduje się także wprowadzenie elementów zmieniających bądź podwyższających parametry dotyczące branż towarzyszących, takich jak:

- dostosowanie układu torowego do prognozy przewozów,

- zastosowanie nawierzchni bezstykowej oraz rozjazdów spawanych na wszystkich torach,

- kompleksową wymianę nawierzchni,

- dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do ewentualnych zmian w układzie torowym,

- wymianę zużytych elementów sieci trakcyjnej i dostosowanie do ewentualnych zmian w układzie torowym,

- dostosowanie obiektów obsługi podróżnych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

- kompleksową przebudowę stacji i przystanków osobowych celem osiągnięcia parametrów wymaganych w TSI,

- remont lub budowę nowych obiektów inżynieryjnych w zależności od stanu istniejących obiektów,

- budowę kabli telekomunikacyjnych dla PKP PLK S.A,

- wymianę przestarzałych urządzeń łączności technologicznej przewodowej i radiowej,

- budowę cyfrowych systemów monitoringu i innych systemów informacji pasażerskiej,

- zabudowę systemu ETCS poziom I.

(Źródło: bialystok.rdos.gov.pl/ oprac. Cezarion/ Foto: K.)

Budowa linii kolejowej Białystok - Sokółka – Kuźnica Białostocka bez decyzji środowiskowej komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na fakty.bialystok.pl