16°C lekkie zachmurzenie

Prawo na dziś: Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Felietony, Prawo dziś Odstąpienie zatwierdzonego projektu budowlanego - zdjęcie, fotografia

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że można odstąpić od zatwierdzonego projektu budowalnego, a nawet i od innych warunków pozwolenia na budowę. Takie możliwości przewiduje prawo budowlane. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy i w jakich okolicznościach jest to możliwe. Dziś w naszym poradniku prawnym przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Stosownie do brzmienia art. 36a ust. 5a ustawy Prawa budowlanego nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, kiedy w grę wchodzą takie kwestie jak: zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Zgodnie zaś z art. 34 ust. 3 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego – projekt budowlany powinien zawierać: niezbędne elementy. Konieczny jest zatem projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Tak samo wymagany jest projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Przy czym należy pamiętać, że co do zasady, projekt budowlany zatwierdza się w decyzji o pozwoleniu na budowę. Zatwierdzeniu zaś podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz – dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

W treści ustawy Prawo budowlane wymieniono przypadki, kiedy odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest istotne, to jednak nie można uznać, iż przepis ten definiuje przypadki istotnego odstąpienia w sposób wyczerpujący. Wydawałoby się więc, że każda stwierdzona zmiana w zakresie wskazanym przepisami prawa budowlanego stanowi o istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Niemniej w judykaturze kwestionuje się tego rodzaju rozumowanie, wskazując, że nie każde odstępstwo stwierdzone w powyższym zakresie, stanowić będzie odstępstwo istotne. O tym więc, czy dane odstępstwo ma charakter istotny, winien decydować całokształt okoliczności konkretnej sytuacji ocenianej przy uwzględnieniu charakteru inwestycji i wartości wyrażonych w ustawie Prawo budowlane.

Wykładnia art. 36a Prawa budowlanego prowadzi do wniosku, że wartością chronioną w świetle powyższych przepisów jest zapewnienie takiego stanu rzeczy, by odstąpienie od zatwierdzonego projekt budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie prowadziło do wykroczenia poza przysługujące inwestorowi prawo do zabudowy. Musi być ono zgodne z obowiązującym na określonym terenie ładem przestrzennym, nie naruszać norm i zasad zapewniających spełnienie wymaganych warunków technicznych, jak i użytkowych. Poza tym, za takim rozumieniem wspomnianego przepisu prawnego, przemawia także jego wykładnia literalna.

Dlatego też, pomimo, że literalne sformułowanie nowej treści Prawa budowlanego zdaje się wskazywać na to, że w każdym przypadku odstąpienia w zakresie projektu zagospodarowania działki (terenu) powinno zostać uznane za istotne odstąpienie, należy przyjąć, że w przypadku, gdy odstąpienie od zakresu projektu zagospodarowania terenu lub działki łącznie spełnia określone warunki – czyli nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu określonych w projekcie budowlanym, nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu, nie mieści się w zakresie odstępstw, nie narusza przepisów techniczno-budowlanych, to stanowi nieistotne odstąpienie. Dlaczego? Ponieważ przesłanki te nie prowadzą do wykroczenia poza przysługujące inwestorowi prawo do zabudowy, zabezpieczają zgodność odstępstw z obowiązującym na danym terenie porządkiem planistycznym, gwarantują spełnienie przepisów i zasad zapewniających spełnienie wymaganych warunków technicznych jak i użytkowych.

Ma to na celu przyśpieszenie procesu inwestycyjnego poprzez ułatwienie inwestorowi dokonania zmian w projekcie budowlanym, w tym w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, który został już zatwierdzony, bez konieczności ponownego wszczynania skomplikowanej procedury wydawania pozwolenia na budowę. Tak więc nadrzędnym dobrem, jakie ma on realizować, jest szybkość przeprowadzenia inwestycji budowlanej i uwzględnienie zamierzeń inwestora, które ze względu na skomplikowany charakter procesu inwestycyjnego charakteryzuje duża zmienność.

Zapis: „Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę…”, oznacza, że zmiana nieistotna może dotyczyć zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu. Zmiany w zakresie projektu zagospodarowania działki (terenu) w granicach /zakresie/ objętych tym projektem, które nie spowodują łącznie przekroczenia 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym; nie zwiększą obszaru oddziaływania tego obiektu; nie mieszczą się w zakresie odstępstw, za wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz nie naruszają przepisów techniczno-budowlanych, można uznać za zmiany nieistotne w rozumieniu art. 36a ust. 5a Prawa budowlanego.

(Artur Kosicki/ Foto: Wojciech Blaszko)

Prawo na dziś: Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na fakty.bialystok.pl