28°C lekkie zachmurzenie

Rezerwaty pod kontrolą

Wiadomości, Rezerwaty kontrolą - zdjęcie, fotografia

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, w ramach sprawowanego nadzoru nad formami ochrony przyrody w województwie podlaskim, przeprowadzili kontrolę rezerwatów przyrody w nadleśnictwach Rajgród oraz Supraśl, zgodnie z przyjętym harmonogramem na 2017 r.

W Nadleśnictwie Rajgród skontrolowano rezerwat przyrody Ławski Las II. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentów olsu i łęgu jesionowo-olszowego. Rezerwat ten posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego z 2007 r.

Położenie rezerwatu sprawia, że jest on doskonałym miejscem do osiedlania się różnych gatunków ptaków, których występowanie związane jest z obecnością odpowiednich łowisk, czyli pobliskich łąk i stawów rybnych. Rezerwat chroni naturalne i dobrze wykształcone zbiorowiska leśne i bagienne, które są pod ochroną gatunkową oraz cenne i rzadkie gatunki roślin, zwierząt i grzybów m.in. wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, lilia złotogłów Lilium martagon, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, bielik Haliaeetus albicilla czy kumak nizinny Bombina bombina.

Natomiast na terenie Nadleśnictwa Supraśl przeprowadzono kontrolę w rezerwacie przyrody Stare Biele. Celem rezerwatu jest zachowanie cennych fragmentów Puszczy Knyszyńskiej, obejmujących dobrze wykształcone zbiorowiska roślinne z szeregiem roślin chronionych i rzadkich oraz zachowanie kompleksów bagien i zarastających łąk, które są ostoją zwierząt. Rezerwat ten posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego z 2008 r.

Obszar ten jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych leżącym również w granicach obszarów Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 i Puszcza Knyszyńska PLB200003. Spośród występujących tu zbiorowisk godnym uwagi jest szuwar turzycy sztywnej Caricetum elatae, a także jeden z najrzadszych w Polsce gatunków krzewów – wierzba lapońska Salix lapponum. Ekosystemy leśne i bagienne przedstawiają w rezerwacie szczególnie dużą wartość ze względu na wysoki stopień naturalności, która sprzyja zwierzętom np. żubrowi Bison bonasus.

Na terenie rezerwatów przyrody obowiązują zakazy wskazane w ustawie o ochronie przyrody. W związku z tym, podczas kontroli sprawdzano nie tylko stan zachowania celu przedmiotów ochrony tych rezerwatów, ale także oznakowanie przebiegu granic, występowanie zagrożeń związanych m.in. z penetracją człowieka.

Przeprowadzone kontrole wykazały brak widocznych oznak łamania przyjętych zakazów w stosunku do tych form ochrony przyrody oraz poprawnie prowadzoną dokumentację przez zarządców terenu. Celem kontroli było określanie potrzeb związanych z nadzorem nad rezerwatami przyrody oraz szybkie reagowanie na wszelkie przypadki naruszenia prawa, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody.

(Źródło i foto: bialystok.rdos.gov.pl/ oprac. Kalina)

Rezerwaty pod kontrolą komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na fakty.bialystok.pl